Informacja z otwarcia ofert - Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek

GKI-GB.ZP.271.10.2019

 Turek, dnia 10 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” na „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję,
że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Zamawiającego) przy ul. Ogrodowej 4 w Turku, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 20.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Remontowo Budowlany  „POLBUD” Andrzej Podsiadły

ul. Dworska 19

98-200 Sieradz

104.422,17

Zgodnie
z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa

ul. Krasawna 46

98-200 Sieradz

110.946,00

Zgodnie
z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

3.

Skonieczny Krzysztof Firma Budowlana „CEGBUD”

Chlebów 48

62-700 Turek

106.434,05

Zgodnie
z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

4.

Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak

Rudki 9/2

62-240 Trzemeszno

108.283,21

Zgodnie
z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

5.

LIM – BUD Julian Nejman

Kiszewy 24

62-740 Tuliszków

76.139,77

Zgodnie
z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

 

 Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk