Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

 

Ogłoszenie nr 550219767-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.

 

Turek: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Ogrodowa  4, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021
Numer referencyjny  GKI-GI.ZP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021 polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Wykonawcy) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżanie dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, - standardami zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych.

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie na świadczenie usług w ramach zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021” dla części 1 i 2 zostało dwukrotnie powtórzone, jednak nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie Nr 1 – obręb wsi: Obrzębin, Grabieniec, Słodków Kolonia, Słodków, Budy Słodkowskie, Albertów, Wrząca

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowa Damian Przygoński , Słodków Kolonia 28,  62-700,  Turek,  kraj/woj.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie Nr 2 – obręb wsi: Cisew, Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowa Damian Przygoński , Słodków Kolonia 28 ,  62-700,  Turek,  kraj/woj.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk