Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

GKI-GI.ZP.271.1.2020 

Turek, dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Dotyczy:     „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

 

Pytanie nr 1:

W przedmiarze, ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ — pkt 3. Zamawiający przyjął do wykonania sieć wodociągową PCV-U PN-10 Ø 110 w miejscowości Słodków — Kolonia dł. 102 mb. W projekcie budowlano — wykonawczym oraz na mapie syt.-wys. widnieje zapis, iż projektuje się sieć wodociągową od węzła WO do Wl z zakresem do wykonania 265,00 mb. Prośba o doprecyzowanie długości sieci wodociągowej do wykonania wraz z armaturą oraz miejsca włączenia i zakończenia budowy sieci.

Odpowiedź:

Załączono inwentaryzację geodezyjną. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej należy dodać od miejsca zakończenia istniejącej sieci.

 

Pytanie nr 2:

W przedmiarze, ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ  pkt 3. Zamawiający  przyjął do wykonania sieć wodociągową PCV-U PN-10 Ø 110 w miejscowości Żuki dl. 200 mb. W projekcie budowlano — wykonawczym widnieje zapis, iż projektuje się sieć wodociągową od węzła WO do W3 z zakresem do wykonania 320,00 mb, z kolei na mapie syt.-wys. od węzła WI do W2 jest dł. 23 mb, a od węzła W2 do W3 dł. 98 mb. co daje łącznie 121 mb.

Prośba o doprecyzowanie długości sieci wodociągowej do wykonania wraz z armaturą oraz miejsca włączenia i zakończenia budowy sieci.

Odpowiedź:

Załączono inwentaryzację geodezyjną. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej należy dodać od miejsca zakończenia istniejącej sieci.

 

Pytanie nr 3:

W przedmiarze, ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ — pkt 3. Zamawiający przyjął do wykonania sieć wodociągową PCV-U PN-10 Ø 110 w miejscowości Chlebów dI. 235 mb. W projekcie budowlano — wykonawczym oraz na mapie syt.-wys. widnieje zapis, iż projektuje się sieć wodociągową od węzła W0 do WI z zakresem do wykonania 545,00 mb.

Prośba o doprecyzowanie długości sieci wodociągowej do wykonania wraz z armaturą oraz miejsca włączenia i zakończenia budowy sieci.

Odpowiedź:

Załączono inwentaryzację geodezyjną. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej należy dodać od miejsca zakończenia istniejącej sieci.

 

Pytanie nr 4:

W przedmiarze, ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ — pkt 3. Zamawiający przyjął do wykonania sieć wodociągową PCV-U PN-10 Ø 110 w miejscowości Grabieniec dI. 180 mb. W projekcie budowlano — wykonawczym oraz na mapie syt.-wys. widnieje zapis, iż projektuje się sieć wodociągową od węzła W0 do W1 z zakresem do wykonania 270,00 mb.

Prośba o doprecyzowanie długości sieci wodociągowej do wykonania wraz z armaturą oraz miejsca włączenia i zakończenia budowy sieci.

Odpowiedź:

Załączono inwentaryzację geodezyjną. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej należy dodać od miejsca zakończenia istniejącej sieci.

 

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych którą udostępni celem realizacji części drugiej Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże wykonawcy mapy do celów projektowych dla realizacji Części 2 zamówienia.

 

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją inwestycji celu publicznego dla części drugiej Zamówienia którą udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje decyzjami inwestycji celu publicznego dla Części 2 zamówienia.

 

Pytanie nr 7:

Czy w zakres części drugiej Zamówienia wchodzi zaprojektowanie przyłączy wodociągowych i uzgodnienie ich lokalizacji z właścicielami posesji (niejasności budzą zapisy na str. 9 PFU dotyczące przyłączy)?

Odpowiedź:

Należy jedynie zaprojektować i wykonać sieci wodociągową bez przyłączy.

 

Pytanie nr 8:

Wnosimy o dokonanie zmiany w par. 5, pkt. 4 wzoru umowy dot. możliwości wystawienie dwóch faktur częściowych.:

-           za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej,

-           za wykonanie robót budowlanych, której wartość nie może przekroczyć 40% wartości przedmiotu umowy brutto.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się zmian w zapisach umowy.

 

 Katarzyna Skotarek

Z-ca Wójta Gminy

 

Do pobrania:

1) Inwentaryzacja powykonawcza

 

 

Lista wiadomości
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek
dotyczy: „Budowy odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”
Dotyczy: „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek