Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540072045-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.

Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531533-N-2020
Data: 15/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Ogrodowa  4, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-30, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-11, godzina: 09:30

 

Karol Mikołajczyk

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Projekt Budowlano wykonawczy -Żuki

 

 

 

 

Lista wiadomości
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek
dotyczy: „Budowy odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”
Dotyczy: „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek”
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek