Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

OKZ-OZ.ZP.271.3.2020

Turek, dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający, w imieniu Gminy Turek informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Piotr Waleriańczyk, Piotrkowice 22b, 62-561 Ślesin

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena – 60%, termin płatności faktury – 40%)

Cena oferty – 3,30 zł brutto / 1 km przewozu

(słownie złotych: trzy złote 30/100)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium: cena

Ilość punktów
w kryterium: termin płatności faktury

Ilość punktów
łącznie

1.

EUROMATPOL Sp. z o.o.,

ul. Pogodna 10C, 62-541Budzisław Kościelny

Oferta wykluczona – art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy i odrzucona – art. 24 ust. 4 ustawy

2.

Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk, Piotrkowice 22a, 62-561 Ślesin

Oferta wykluczona – art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy i odrzucona – art. 24 ust. 4 ustawy

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.,

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

57,23

40,00

97,23

4.

PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o., ul. Turecka 24, 62-709 Malanów

49,75

40,00

89,75

5.

Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek, Piekary 26/1, 62-730 Dobra

53,51

40,00

93,51

6.

Joński Travel Przewozy Turystyczne Krajowe i Zagraniczne Magdalena Bajzert, ul. Wrzosowa 2, 62-731 Przykona

58,41

40,00

98,41

7.

Piotr Waleriańczyk,

Piotrkowice 22b, 62-561 Ślesin

60,00

40,00

100,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Turek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Karol Mikołajczyk