Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Turek, dnia 29 stycznia 2020 r.

GKI-GO.ZP.271.11.2019


ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdziale 4 Termin wykonania zamówienia, zawarte z nim zdanie otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r."

2. W rozdziale 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 13.1 oraz punkt 13.2. otrzymują brzmienie:

„13.1. Oferty należy składać według załączonego do SIWZ Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim w postaci elektronicznej za pomocą formularzy dostępnych na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 17 lutego 2020 r., do godziny 10.00.

13.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, sala nr 29. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego."

3. W rozdziale 18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w pkt 18.3 dodaje się ppkt f w brzmieniu:

„f) ze zmianą instalacji, do której Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne."

4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.
Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

5. Zmianie ulega załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o wykonanych (wykonywanych) usługach. Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

6. Zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz urządzeń technicznych.
Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

7. Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

8. Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

9. Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Nowa treść zostaje podana w załączeniu do niniejszej zmiany SIWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników do SIWZ. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna
z SWIZ.


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

  1. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
  2. Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o wykonanych (wykonywanych) usługach.
  3. Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz urządzeń technicznych.
  4. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf
  5. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
  6. Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf