Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

GKI-GI.ZP.271.5.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2020/2021".


INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą", jako Zamawiający, zawiadamiam, że w części nr 1, 2, 3, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wyborze oferty najkorzystniejszej:
• dla zadania nr 3


Usługi Inżynierii Wodnej,
Wynajem Sprzętu Ciężkiego
z Transportem - Wołowiec Krystyna
Pęcherzew 36
62-700 Turek

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 3 (100 punktów) przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej).


Cena oferty:
Zadanie nr 3 – 300 940,26 zł (brutto)
(słownie: trzysta tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 26/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium:  cena

Ilość punktów

w kryterium:  Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej [min]

Ilość punktów

łącznie

1.

Usługi Inżynierii Wodnej

Wynajem Sprzętu Ciężkiego z  Transportem

Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36, 62-700 Turek

Zadanie 3 – 60

Zadanie 3 – 40

Zadanie 3 – 100

 

• dla Zadania 1 i 2

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla części nr 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie wyznaczonym do składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk