Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

Informacja o wyniku postępowania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

GKI-GI.ZP.271.4.2020

Turek, dnia 20 października 2020 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na zadanie pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2020/2021".

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla części nr 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie wyznaczonym do składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający informuję, że dla części nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości