Informacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2020/2021

GKI-GI.ZP.271.4.2020

Turek, dnia 20 października 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie 2020/2021".

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Zamawiającego) przy ul. Ogrodowej 4 w Turku, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

• w roku 2020 kwotę 9 000,00 zł brutto:
- dla części nr 1 – 3 000,00 zł,
- dla części nr 2 – 3 000,00 zł,
- dla części nr 3 – 3 000,00 zł;

• w roku 2021 kwotę 90 000 brutto:
- dla części nr 1 – 30 000,00 zł,
- dla części nr 2 – 30 000,00 zł,
- dla części nr 3 – 30 000,00 zł.

Co stanowi łącznie 99 000,00 brutto.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej [min]

1.

Usługi Inżynierii Wodnej

Wynajem Sprzętu Ciężkiego z  Transportem

Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36, 62-700 Turek

Zadanie 3 – 300 940, 26 zł

Zadanie 3 – 60

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk