Dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniuTurek: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Numer ogłoszenia: 175792 – 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.
·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Oznakowanie przystanków leży w gestii Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dowozie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek oraz powrotny przewóz do miejsca zamieszkania uczniów. Przy ustalaniu liczby kilometrów dowozów i odwozów nie brana będzie pod uwagę odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po drodze żwirowej. Zamawiający nie zapewnia parkingów dla autobusów, którymi świadczona będzie usługa dowozu i odwozu uczniów. Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół i powrotnego przewozu ze szkół do miejsc zamieszkania uczniów ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których dwa mają mieć co najmniej 46 miejsc siedzących a jeden co najmniej 40 miejsc siedzących. Trasy autobusów są następujące: A. DOWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków, Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 630 - dowozy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Imiełków, Albertów, Piętno, Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Słodków, Turek. 3. Autobus nr 3 Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 - dowozy do Szkoły Podstawowej w Żukach, Szkoły Podstawowej w Turkowicach i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. B. ODWOZY 1. Autobus nr 1 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1200 - 1240) - Turek, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Słodków, Turek, b) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1300 - 1630) - Słodków, Grabieniec, Obrzębin, Muchlin, Słodków Kolonia, Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 Trasa odwozów: a) odwozy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1230-1630) - Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Imiełków, Turek, 3. Autobus nr 3 a) odwozy z Gimnazjum w Słodkowie i Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) - Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek. Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 28 sierpnia 2015 r. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec zmianom. Średnia dzienna ilość kilometrów będzie wynosić: 1. autobus nr 1 - 150 km, 2. autobus nr 2 - 160 km, 3. autobus nr 3 - 120 km. Ilość kilometrów może ulec niewielkim zmianom.
II.I.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy w przypadku konieczności nabycia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, na warunkach określonych w złożonej ofercie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1 – Cena – 95
2 – Rok produkcji autobusu – 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.turek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Turek, Centrum Informacji i Obsługi, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2015 o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Turek, sala nr 29, ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

 

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania:


Lista wiadomości
DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016