Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap II

Informacja o wyniku postępowania

Turek, dnia 13 lutego 2015 r.

 

GKI-GB.ZP.271.2.2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap II".

 

       W imieniu Gminy Turek (Zamawiającego) informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


       Jedną z ofert złożono niezgodnie z zapisami SIWZ i została otwarta przed terminem składania ofert, tj. w dniu 11 lutego 2015 r. W związku z zaistniałym faktem doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższą okoliczność stwierdzono w dniu 12 lutego 2015 r., o godzinie 11:00 na zwołanym posiedzeniu Komisji przetargowej.


Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Lista wiadomości