Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

GKI-GI.ZP.271.3.2016

                                                                                                 Turek, dnia 18 maja 2016 r.
 
Dotyczy: „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew"
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:
 
Pytanie nr 1:
Proszę o umieszczenie pliku zawierającego zestawienie kształtek i armatury przepompowni P10.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza plik - zestawienie kształtek i armatury P10.

 
Pytanie nr 2:
Czy na terenie gminy istnieje system monitoringu przepompowni ścieków, jeśli tak prosimy o wskazanie producenta i czy projektowane przepompownie P7, P9 i P10 wpiąć w istniejący monitoring czy tez wykonać dla nich nowy system.
Odpowiedź:
Na terenie gminy nie ma systemu monitoringu przepompowni.


Pytanie nr 3:
Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga kosztorysów ofertowych.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew