Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego


GKI-GI.ZP.271.3.2016
Turek, dnia 20 maja 2016 r.
 

Dotyczy: „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew"

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:
 
Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie różnic obmiarów w załączonych przedmiarach:
a) Punkt VIII.III przedmiaru pozycja od 283 do 286 - obmiar jest 45-89 m2, a do rozbiórki w pozycjach 275 do 279 jest obmiar 163,90 m2, czy do otworzenia jest mniejsza ilość niż do rozebrania?
b) Przedmiar robót branża elektryczna - pozycja 124, jest obmiar 3,50 m3, czy obmiar jest prawidłowy, skoro wykopy to 45,60 m3, prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowego obmiaru.
Odpowiedź:
a) Prawidłowa ilość w pozycjach 283-286 to 163,90 m2. Do otworzenia jest ta sama ilość, która zostanie rozebrana. Przedmiar robót jest załączony jako pomocniczy do przetargu i określa przewidywane ilości rozbiórek i odtworzenia nawierzchni. W przypadku rozebrania większej ilości nawierzchni wynikającej z zastosowanej technologii wykonania robót przez Wykonawcę, konieczne będzie również ich odtworzenie.
b) Prawidłowa wartość przedmiaru w pozycji 124 to 45,60 m3.
 
Pytanie nr 2:
Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ zgodnie z załączonym projektem (profil podłużny), na odcinku od S194 do S198 nie występuje przewiert sterowany, tylko rura układana wykopem, występuje tylko przejście rurą stalową ochronną pod ciekiem L-30 mb, prosimy o wyjaśnienie dlaczego na tym odcinku Zamawiający żąda wykonania przewiertu sterowanego o długości 198 mb.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje wykonanie przewiertu sterowanego ze względu na rosnące drzewa, które mogą uniemożliwić wykonanie wykopu otwartego bez potrzeby ich wycinki oraz trudne warunki geologiczne.

Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie z jakiego rodzaju PE ma zostać wykonany przewiert sterowany na odcinku od S194 do S198?
Odpowiedź:
Przewiert należy wykonać z rury PE100 RC, SDR 17, fi200.
 
 
Pytanie nr 4:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów  pozycji przedmiaru nr 64 dotyczącej wykonania przewiertu, mianowicie w opisie pozycji występuje wykonanie przewiertu 197 mb, w obmiarze występuje ilość 198 mb, natomiast według profilu na odcinku S194-S198 jest długość 196 mb, prosimy o podanie prawidłowej długości wykonania przewiertu, ponadto w opisie jest mowa o wykonaniu przewiertu pilotażowego o długości 240 mb, jakiego przewiertu dotyczy przewiert pilotażowy?
Odpowiedź:
Prawidłowa długość przewiertu sterowanego to 196 mb, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewiert pilotażowy należy wykonać do przewiertu o długości czynnej rury 196 m. Założono długość przewiertu pilotażowego 240 mb ze względu na dodatkową odległość potrzebną do osiągnięcia wymaganej głębokości oraz późniejszej stabilizacji rury przy wciąganiu. Do Wykonawcy należy decyzja o ile wcześniej należy rozpocząć wiercenie aby utrzymać projektowane rzędne. Warunki geologiczne zamieszczono w załączniku do SIZW.
 
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości opłat.
Odpowiedź:
Roboty prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej będą zwolnione z opłaty.
 
 
Pytanie nr 6:
Prosimy o zamieszczenie zestawienia studni betonowych w celu przedstawienia wycen przez producentów.
Odpowiedź:
Wycena studni możliwa jest na podstawie załączonego planu sytuacyjnego oraz profilu podłużnego.
 
Pytanie nr 7:
Prosimy o podanie rodzaju zwieńczenia studni betonowych, czy ma to być zwężka czy płyta betonowa?
Odpowiedź:
Jako zwieńczenie studni betonowych należy zastosować zwężkę lub płytę betonową, zwieńczenie dostosowane dla klasy obciążenia D400 (40 t).
 
Pytanie nr 8:
Prosimy o zamieszczenie opisów technicznych dot. przepompowni ścieków.
Odpowiedź:
Wszystkie dokumenty służące opisowi technicznemu przepompowni ścieków zostały już dołączone do SIWZ. Wykonawca powinien dokonać kalkulacji o dane zawarte w tych dokumentach.
 
Pytanie nr 9:
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej odtworzeń nawierzchni, przekroje podłużne, opis techniczny.
Odpowiedź:
Zakres odtworzenia nawierzchni nie wymaga sporządzenia projektu budowlanego, w którym zawarte byłyby przekroje podłużne i opis techniczny. Odtworzenie nawierzchni odbywać się będzie w trybie remontu cząstkowego. Kalkulację kosztów należy oprzeć o dołączony do SIWZ przedmiar.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew