Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GKI-GI.ZP.271.3.2016    Turek, dnia 10 czerwca 2016 r.

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający,
zawiadamiam o:

Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.,

 ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi
w SIWZ (cena – 90% i okres udzielonej gwarancji – 10%).

Cena oferty – 1.585.000,00 zł brutto

(słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium:  cena

Ilość punktów

w kryterium:  okres udzielonej gwarancji

Ilość punktów

łącznie

1.

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński

Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki

oferta odrzucona

2.

KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

78,30

10

88,30

3.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki

Jawór 44 A, 28-305 Sobków

58,50

10

68,50

4.

ATA-TECHNIK Sp. z o. o. S. K. A.

Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

59,40

10

69,40

5.

Konsorcjum firm:

Lider: BUD-AN Sp. z o. o.

ul. K. Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków

Partner I:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak

Kawęczyn 89, 62-704 Kawęczyn z siedzibą:

ul. K. Zaremby 16H, 62-740 Tuliszków

Partner II: FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak s.c.

ul. Górki 5b, 63-210 Żerków

 

 

oferta odrzucona

6.

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO

ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

Partner I: IzoSeris Sp. z o. o.

ul. Północna 14, 62-740 Tuliszków

80,10

10

90,10

7.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S. A.,

ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice

48,60

10

58,60

8.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.,

ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

90

10

100

9.

SKANSKA S. A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

71,10

10

81,10

10.

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj

ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów

Partner I: EVECO Ewa Peraj

ul. Struga Andrzeja 35 lok. 14, 90-631 Łódź

Partner II: Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny „INST-BUD” Józef Ziętarski

ul. Rzemieślnicza 5, 99-300 Kutno

 

 

76,50

10

86,50

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew
Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia i Żuki oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew