Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa używanych pojemników na odpady komunalne

        Wójt Gminy
            TUREK
GKI-GO.ZP.271.5.2016                                                                  
Turek, dnia 12 lipca 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. „Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający zawiadamiam o:

1. Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

BIELICZTRADE Piotr Bielicz,
       ul. Kielecka 23, 26-067 Promnik

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów (94,7 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena – 86% i termin dostawy – 14%).

Cena oferty – 216 049,50 zł brutto

(słownie złotych: dwieście szesnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 50/100)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium:  cena

Ilość punktów

w kryterium:  termin dostawy

Ilość punktów

łącznie

1

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

56,3

14

70,3

2

BIELICZTRADE Piotr Bielicz

Ul. Kielecka 23, 26-067 Promnik

86

8,7

94,7

3

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.

G. Kropidłowski, D. Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11A, 62-704 Kawęczyn

58,9

7

65,9

 

2.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:   

      Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk