Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek

Ogłoszenie nr 368238 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Turek: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 349265-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62-700 Turek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 63 279 40 60, faks 63 279 40 66, e-mail gminaturek@konin.lm.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wraz z utrzymaniem punktów świetlnych i konserwacją infrastruktury oświetleniowej w obrębie administracyjnym Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4, 65310000-9, 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT508970.00
Waluta PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.,  ,  ul. Wrocławska 71A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 508970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 508970.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 508970.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) do zadań własnych gminy z zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy, części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, – stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;. Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 przywołanej wyżej ustawy należy rozumieć finansowanie oświetlenia - kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Wykonywanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Turek - stanowiącej przedmiot zamówienia mieści się zatem w wyżej wymienionym katalogu Gmina Turek nie posiada własnej sieci oświetleniowej i punktów świetlnych. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., w której Gmina Turek posiada udziały. Działalność tej spółki obejmuje szeroko rozumianą usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Z uwagi na fakt, iż Gmina Turek jest zobowiązana w ramach zadania własnego do pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie Gminy Turek (nawet nie będących jej własnością), a także to, że jedynym właścicielem i zarządcą infrastruktury oświetleniowej w Kaliszu jest podmiot Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. istnieją podstawy do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk