Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia (OZ)

Stanowisko do spraw oświaty i zdrowia - Kierownik Referatu (OZ)

 

Stanowisko do spraw oświaty i zdrowia - Kierownik Referatu 

tel. (+48 63) 279 40 81


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:
 1. nadzór i kierowanie  Referatem Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 2. przygotowanie dokumentów do zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 3. kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
 4. przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych,
 5. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 6. udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół,
 7. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki dzieciom do lat 3,
 8. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem dzieciom w wieku 3-6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,
 9. zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci, uczniów oraz opieki (w tym dzieci niepełnosprawnych) do i ze szkoły, w tym organizacja pracy kierowców i opiekunów,
 10. przygotowanie do powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwołania z tych stanowisk,
 11. przygotowanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 12. przygotowanie dokumentów do zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli, w tym prowadzenie akt osobowych dyrektorów,
 13. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m. in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawanie im statutów oraz zapewnianie bibliotekom właściwych warunków działania,
 14. organizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz półkolonii,
 15. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
 16. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
 17. prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych, publicznych, dla żłobków i klubów dziecięcych,
 18. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 19. prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 20. prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów (w tym m.in. stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, podręczniki dla uczniów, stypendia naukowe i sportowe),
 21. prowadzenie ewidencji placówek oświatowych i placówek kultury,
 22. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 23. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp w prowadzonych szkołach,
 24. tworzenie i utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacje zakładów opieki zdrowotnej,
 25. zwalczanie chorób zakaźnych,
 26. organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców,
 27. planowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, uroczystości okolicznościowych, imprez promocyjnych (np. Dzień Kobiet, Zawody Konne, Dożynki, Dni Gminy),
 28. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności, świetlic wiejskich, sali sportowej, boisk sportowych, miejsc rekreacji oraz placów zabaw,
 29. współpraca w organizowaniu imprez i festynów w sołectwach,
 30. prowadzenie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej,
 31. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 32. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny Gminy Turek,
 33. prowadzenie spraw związanych z dostawą paliw do pojazdów będących własnością gminy,
 34. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 35. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 36. wykonywanie zadań obronnych.