Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu (SK)

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu (SK) tel. (63) 279 40 90


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie spraw w zakresu Referatu Finansów,
 3. realizacja polityki rachunkowości (w tym: plany kont, obieg dokumentów, kontrola),
 4. sporządzanie projektu budżetu gminy (w tym uchwały, zarządzenia, zmiany),
 5. analizowanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 6. sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym: uchwały, zarządzenia, zmiany),
 7. sporządzanie planu finansowego Urzędu Gminy,
 8. sporządzanie bilansu skonsolidowanego,
 9. kontrola zaangażowania wydatków na podstawie zawartych umów,
 10. rozliczanie i kontrola wydatków na inwestycje,
 11. rozliczanie środków na zadania zlecone i dofinansowane,
 12. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 13. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 14. 1sporządzanie sprawozdań urzędu i jednostek organizacyjnych (RB-50, Rb-27ZZ, Rb-ZN, zadania zlecone, RB-N, Rb-Z, PDP, NDS, Oś-4g i inne z ochrony środowiska),
 15. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych urzędu i jednostek organizacyjnych z planami finansowymi oraz kompletności i rzetelności dokumentów,
 16. ewidencjonowanie i umarzanie środków trwałych,
 17. nadzór nad ewidencją mienia gminnego,
 18. realizacja umów dotyczących obsługi rachunków bieżących i lokat bankowych,
 19. wykonywanie zadań obronnych,
 20. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 21. prowadzenie księgowości i sporządzanie bilansu Biblioteki publicznej.