Stanowisko do spraw księgowości budżetowej (FB)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) tel.(63) 279 40 91


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu gminy, dochodów Urzędu Gminy Turek i jednostek budżetowych : SP Cisew, SP Żuki, SP Turkowice , Gimnazjum w Słodkowie a w szczególności:

 1. obsługa programu komputerowego FKB w zakresie prowadzenia rachunkowości z praktycznym wykorzystaniem jego możliwości,
 2. dekretowanie dowodów księgowych budżetu i jednostek,
 3. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dowodów księgowych budżetu i jednostek, dotyczących między innymi: dochodów i wydatków budżetu, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kont rozrachunkowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. definiowanie nowych kont dla ksiąg rachunkowych budżetu i jednostek,
 5. wprowadzanie planu dochodów i wydatków budżetu i jednostki oraz zmian w tym zakresie,
 6. kontrolowanie wydatkowanych środków z planem wydatków,
 7. miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych ksiąg rachunkowych jednostek,
 8. księgowanie na podstawie miesięcznych sprawozdań sporządzonych przez jednostki budżetowe ich zrealizowanych dochodów i wydatków,
 9. uzgadnianie kont ksiąg pomocniczych z kontami szczegółowymi z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych gminy z pracownikami odpowiedzialnymi za ich wpływy z do budżetu,
 10. sporządzanie miesięcznych wydruków dziennik główny oraz operacji na kontach analitycznych budżetu i jednostek,
 11. sporządzanie miesięcznych wydruków zestawienia obrotów i sald budżetu i jednostkek,
 12. prowadzenie zaangażowania wydatków jednostek: zaangażowanie wydatków roku, bieżącego i zaangażowanie wydatków lat przyszłych,
 13. terminowe sporządzanie miesięcznych sprawozdań z dochodów wpływających bezpośrednio na rachunek budżetu gminy,
 14. terminowe sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostki,
 15. terminowe sporządzenie bilansu jednostek, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostek,
 16. terminowe sporządzanie bilansu dla budżetu gminy,
 17. uzgadnianie potwierdzania sald,
 18. sprawdzanie rachunków i faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
 19. rozliczanie inwentaryzacji,
 20. kontrola ewidencji księgi inwentarzowej w zakresie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 21. obsługa kasy podczas nieobecności kasjera,
 22. sprawdzanie raportów kasowych,
 23. sprawdzanie kontokwitariuszy z kasy - miesięczne rozliczanie z przyjęć do kasy,
 24. ręczne prowadzenie kont szczegółowych, ksiąg pomocniczych dla opłat za zajęcie pasa drogowego.
 25. przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 26. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności, między innymi ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 27. wykonywanie zadań obronnych.