Stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej (FJ)

Stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej (FJ) tel. (63) 279 40 91


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Prowadzenie księgi wydatków Urzędu Gminy Turek oraz ksiąg rachunkowych dla jednostek budżetowych: SP Chlebów, SP Kaczki Średnie, ZSP Słodków a w szczególności:
 1. obsługa programu komputerowego FKB w zakresie prowadzenia rachunkowości z praktycznym wykorzystaniem jego możliwości,
 2. dekretowanie dowodów księgowych jednostek,
 3. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dowodów księgowych jednostek, dotyczących między innymi: dochodów i wydatków jednostki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kont rozrachunkowych, ewidencji podatku VAT, sum depozytowych, zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, Funduszu Sołeckiego,
 4. definiowanie nowych kont dla ksiąg rachunkowych jednostek,
 5. wprowadzanie planu dochodów i wydatków jednostek oraz zmian w tym zakresie,
 6. kontrolowanie wydatków środków z planem wydatków jednostek,
 7. miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych ksiąg rachunkowych jednostki,
 8. sporządzanie miesięcznych wydruków dziennik główny oraz operacji na kontach analitycznych jednostek,
 9. sporządzanie miesięcznych wydruków zestawienia obrotów i sald jednostek,
 10. prowadzenie zaangażowania wydatków jednostek: zaangażowanie wydatków roku bieżącego i zaangażowanie wydatków lat przyszłych,
 11. terminowe sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań jednostki,
 12. terminowe sporządzenie bilansu jednostek, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostek,
 13. uzgadnianie potwierdzania sald,
 14. sprawdzanie rachunków i faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
 15. rozliczanie inwentaryzacji,
 16. kontrola ewidencji księgi inwentarzowej w zakresie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 17. przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 18. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności, między innymi ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 19. wykonywanie zadań obronnych,
 20. pełnienie zastępstwa podczas nieobecności głównego księgowego.