Stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat lokalnych (FP)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych (FP) tel. (63) 279 40 93


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. komputerowe i ręczne prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.
 2. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
 3. obsługa programu komputerowego WIP w zakresie księgowości podatkowej z praktycznym wykorzystaniem ich możliwości,
 4. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
 5. sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
 6. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do windykacji podatków, polegających na wystawieniu upomnień dla zaległości podatkowych niezwłocznie po każdej racie podatku, a następnie wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji do urzędów skarbowych,
 7. prowadzenie rejestru upomnień dla zaległości podatkowych,
 8. prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych kierowanych do urzędów skarbowych,
 9. systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych oraz niedopuszczanie do przedawnień poprzez stosowanie środków zaradczych w postaci wpisu na hipotekę lub zastawu skarbowego,
 10. wystawianie decyzji o wygaśnięciu zaległości podatkowych w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
 11. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów po każdej racie podatków z tytułu pobranych przez nich wpłat,
 12. uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i dokonywanie zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu,
 13. przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty,
 14. kwartalne sporządzanie bilansu polegającego na uzgodnieniu przypisów, odpisów, nadpłat oraz wpłat podatków w celu sporządzenia kwartalnego sprawozdania o dochodach budżetowych,
 15. rozliczanie bloczków opłaty targowej,
 16. kontrola przestrzegania decyzji warunkowych np. odroczenia płatności, rozłożenia na raty,
 17. terminowe rozliczanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 18. uzgadnianie kont szczegółowych z zakresu podatków z kontami ksiąg pomocniczych prowadzonych przez stanowisko ds. księgowości budżetowej,
 19. współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat,
 20. współpraca z Urzędem Skarbowym,
 21. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń w powyższych sprawach,
 22. prowadzenie kont szczegółowych w postaci kart kontowych dla dochodów z tytułu: dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za najem i dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gminy, sprzedaży mienia komunalnego oraz opłaty eksploatacyjnej,
 23. dokonywanie wymiaru podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 24. prowadzenie ewidencji podatników obejmujących dane niezbędne do naliczenia podatku od środków transportowych oraz bieżąca ich aktualizacja,
 25. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także innych przepisach wynikających z zakresu czynności,
 26. potwierdzanie rachunków wynikających z inkasa z tytułu podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych,
 27. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 28. wykonywanie zadań obronnych.