Stanowisko do spraw płac, rozrachunków i finansów (FS)

Stanowisko ds. płac, rozrachunków i finansów (FS) tel. (63) 279 40 94


ZADANIA SZCZEGÓłOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Prowadzenie spraw z zakresu planowania , kontroli i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, diet radnych i sołtysów, wynagrodzeń za inkaso, ubezpieczeń społecznych, składek na FP, składek na PFRON, podatków od wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży służbowych, pożyczek z z.f.ś.s., ekwiwalentów przysługujących pracownikom, Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych w miejscowościach - Cisew, Kaczki Średnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie a w szczególności:

 1. obsługa programów komputerowych KADRY i PŁACE w zakresie płac i kadr z praktycznym wykorzystaniem jego możliwości,
 2. informowanie zatrudnionych osób o dokumentach jakie muszą złożyć do naliczania wynagrodzeń, kosztów, ulg,
 3. kompletowanie oraz wstępna kontrola dokumentów stanowiących podstawę do sporządzania list płac pracowników w/w jednostek,
 4. sporządzenie list płac dla pracowników oraz kontrola pod względem formalno - rachunkowym tych list,
 5. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym tych wynagrodzeń,
 6. sporządzanie list wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłaconych pracownikom,
 7. sporządzanie list świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 8. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych,
 9. dokonywanie potrąceń należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych, z umów zlecenia i rachunków za wykonaną pracę,
 10. sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe pracowników,
 11. terminowe sporządzanie przelewów z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego oraz innych potrąceń dokonywanych na listach płac pracowników, dokonywanie innych potrąceń z list płac np. PZU, PKZP, związki zawodowe itp. za zgodą pracowników,
 12. kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich, obliczanie tych zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji w wyżej wymienionych sprawach,
 13. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz ich drukowanie,
 14. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków przez pracowników,
 15. przeliczanie wynagrodzeń do rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego,
 16. obsługa programu „Płatnik" polegająca na sporządzaniu raportów do ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do
 17. ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz wszelkich zmian w tym zakresie z wyłączeniem Urzędu Gminy,
 18. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 19. przygotowanie wniosków o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
 20. terminowe rozliczanie deklaracji z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokonywanie rocznych rozliczeń pracowników z tego podatku,
 21. terminowe rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 22. terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (kwartalne i roczne),
 23. naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazywanie dotacji zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 24. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty faktur i rachunków,
 25. dokonywanie przelewu środków na wydatki dla jednostek budżetowych,
 26. naliczanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i terminowe sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 27. przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości , instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 28. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności,
 29. wykonywanie zadań obronnych.