Stanowisko do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych(GB)

Stanowisko do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych (GB) tel. (63) 279 40 73


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych, obiektów kubaturowych i drogowych,
 2. przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem postepowań udzielanych w trybach ustawy pzp na danym stanowisku,
 3. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
 4. współdziałanie z referatami Urzędu Gminy w celu prawidłowej realizacji prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 5. przygotowywanie umów i aneksów w zakresie budowlanych zadań inwestycyjnych,
 6. uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych,
 7. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, informacji i innych niezbędnych materiałów dot. działalności na danym stanowisku, bilansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 8. przygotowywanie materiałów (sprawozdań) wnoszonych pod obrady Rady Gminy związanych ze stanowiskiem pracy,
 9. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 10. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 11. wykonywanie zadań obronnych.