Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa (GD)

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa (GD) tel. (63) 279 40 82


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:
 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców,
 2. dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie lub jego zmianie,
 3. wydawanie odpisów z działalności gospodarczej,
 4. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. zarządzanie targami i targowiskami - przygotowanie projektów uchwał dot. opłaty targowej,
 6. współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie,
 7. sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób i szkodników roślin,
 8. organizowanie i prowadzenie spisów rolnych i ich badań statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 9. współpracowanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 10. zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych,
 11. organizowanie ochrony bezdomnych zwierząt,
 12. prowadzenie spraw dotyczących nasiennictwa,
 13. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,
 14. ochrona przyrody gruntów rolnych i leśnych, w tym: utrzymanie form ochrony przyrody i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
 15. prowadzenie spraw dotyczących leśnictwa i łowiectwa,
 16. zlecenie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych,
 17. współpraca przy organizowaniu dożynek gminnych,
 18. prowadzenie spraw z zakresu melioracji i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz spraw związane z powodzią,
 19. współpraca ze Spółkami wodnymi - zebrania, wnioski o dofinansowanie, itp.,
 20. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 21. współdziałanie z ewidencją ludności,
 22. wykonywanie zadań obronnych.