Stanowisko do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska (GO)

Stanowisko do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska (GO) tel. (63) 279 40 83


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  2. aktualizacja i wdrażanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  3. prowadzenie spraw dotyczących ochrony i kształtowania środowiska, w tym: ochrony powietrza atmosferycznego i wód,
  4. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz z ustawy o odpadach,
  5. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
  6. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
  7. wykonywanie zadań obronnych.