Stanowisko do spraw infrastruktury technicznej (GI)

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (GI) tel. (63) 279 40 73


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. prowadzenie i przygotowanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
 2. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 3. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, eksploatacją oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
 4. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 5. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie dróg gminnych,
 6. rozliczanie i egzekwowanie należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
 7. sporządzanie przypisu należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz windykacja należności z tego tytułu,
 8. koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych,
 9. prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego,
 10. zimowe utrzymanie dróg,
 11. uczestniczenie w przygotowaniu inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej,0
 12. przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontów w zakresie wodociągów,
 13. prowadzenie procedury odpłatnego nabycia wodociągów,
 14. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 15. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne z wyłączeniem spraw dotyczących melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą,
 16. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 17. nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zadań realizowanych na stanowisku,
 18. przygotowanie decyzji środowiskowych wszczętych w 2012 roku,
 19. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 20. wydawanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 21. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 22. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 23. wykonywanie zadań obronnych.