Stanowisko do spraw mienia komunalnego (GM)

Stanowisko do spraw mienia komunalnego tel. (63) 279 40 72


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

1. prowadzenie postępowań w sprawach wykorzystania komunalnych gruntów zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, opłat adiacenckich,
2. regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne,
3. regulacja nieruchomości pod drogami na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
4. negocjacje w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa dróg gminnych,
5. miesięczne (lub w przypadku zmiany) sporządzanie przypisów i odpisów z tytułów najmu i wieczystego użytkowania oraz windykacja należności z tego tytułu,
6. ustalanie należności za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni komunalnych oraz windykacja należności,
7. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
8. prowadzenie rejestru sprzedaży mieszkań i gruntów,
9. komunalizacja gruntów,
10. ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
11. prowadzenie wartościowo i ilościowo ewidencji mienia komunalnego,
12. nadzór w zakresie wykorzystania zasobów gruntowych,
13. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
14. podziały i rozgraniczenia oraz scalanie nieruchomości,
15. prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych,
16. przejmowanie zakładowych budynków,
17. naliczanie dodatków energetycznych, mieszkaniowych oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych dotacji,
18. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,
19. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy stanowiących własność gminy,
20. egzekucja w sprawach lokalowych i wieczystego użytkowania oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej,
21. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
22. naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości,
23. naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
24. prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
25. prowadzenie spraw w zakresie remontów i utrzymania lokali mieszkalnych gminy,
26. tworzenie, utrzymanie terenów zielonych i nasadzenie drzew,
27. utrzymanie cmentarzy, w tym: cmentarzy wojskowych,
28. prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  •  przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
  • wyłączania gruntów z produkcji, 
  • rolniczego wykorzystania gruntów,
  • rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów, a także użyźniania 
  • innych gruntów,
29. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
30. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
31. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
32. wykonywanie zadań obronnych.