Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji (GF)

Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji (GF) tel. 63 279 40 73


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych i budowli (innych niż liniowe), obiektów małej architektury,
 2. przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem postępowań udzielanych w trybach ustawy pzp na danym stanowisku,
 3. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
 4. współdziałanie z referatami Urzędu Gminy w celu prawidłowej realizacji prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 5. przygotowywanie umów i aneksów w zakresie budowlanych zadań inwestycyjnych,
 6. uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych,
 7. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, informacji i innych niezbędnych materiałów dot. działalności na danym stanowisku, bilansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 8. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 9. 9. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 10. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków pozabudżetowych na realizację budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 11. sporządzanie i rozliczanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzone inwestycje,
 12. sporządzanie wniosków i rozliczanie kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne,
 13. kontrola przestrzegania prawidłowego utrzymania i serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością gminy,
 14. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji inwestycji,
 15. wykonywanie zadań obronnych.