Stanowisko do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GW)

Stanowisko do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GW) tel. (63) 279 40 83


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:
 1. 1. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. obsługa programu komputerowego WIP w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. sprawdzanie terminowości wpłat należności;
 6. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do windykacji opłat;
 7. prowadzenie rejestru upomnień dla zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. systematyczne rozliczanie zaległości oraz niedopuszczanie do przedawnień poprzez stosowanie środków zaradczych;
 9. wystawianie decyzji o wygaśnięciu zaległości w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
 10. uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i dokonywanie zwrotów za pośrednictwem kasy urzędu;
 11. przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty;
 12. kwartalne sporządzanie bilansu polegającego na uzgodnieniu przypisów, odpisów, nadpłat oraz wpłat podatków w celu sporządzenia kwartalnego sprawozdania o dochodach budżetowych;
 13. kontrola przestrzegania decyzji warunkowych np. odroczenia płatności, rozłożenia na raty;
 14. uzgadnianie kont szczegółowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kontami ksiąg pomocniczych prowadzonych przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi;
 15. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi;
 16. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzenie stanu zaległości ww. opłaty oraz wydawanie zaświadczeń w powyższych sprawach,
 17. prowadzenie spraw dotyczących wyrobów zawierających azbest,
 18. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 19. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 20. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tychustaw, a także innych przepisach wynikających z zakresu czynności,
 21. wykonywanie zadań obronnych.