Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (SG)

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego (SG


ZADANIA SZCZEGÓLOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:     

 1. zapewnienie przy współpracy z Wójtem sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. nadzór i kierowanie Referatem Organizacyjnym,
 3. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 4. opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz stanowisk pomocniczych i obsługi,
 5.  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i decyzji Wójta,
 8. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie oraz zakupem środków trwałych,
 9. koordynacja i nadzorowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 10. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. przeglądanie i dekretowanie korespondencji,
 13. koordynacja  działań i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych do 30.000 EURO,  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 14. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie oraz monitorowanie  systemu,
 15. koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących funkcjonowania Funduszu Soleckiego,
 16. wykonywanie zadań obronnych,
 17. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.