Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych (OE)

Stanowisko ds. ewidencji ludności (OE) (63) 279 40 82


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji mieszkańców i cudzoziemców dokumentów stwierdzając za pomocą programu komputerowego ELUD,
 2. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
 3. wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały lub czasowy,
 4. udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o stanie dzieci w wieku od 3- 6 lat ,
 5. prowadzenie ewidencji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 6. obsługa kopert osobowych,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 8. prowadzenie postępowań cywilnych i karnych, w tym: przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
 9. prowadzenie za pomocą komputerowego Rejestru Systemów Państwowych „Źródło", danych osobowych mieszkańców zamieszkałych na stałe i pobyt czasowy oraz ich aktualizacja,
 10. prowadzenie rejestru wyborców,
 11. udostępnianie danych na wniosek z rejestru dowodów osobistych,
 12. udostępnianie danych jednostkowych na wniosek z rejestru mieszkańców,
 13. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 14. wykonywanie zadań obronnych.