Stanowisko do spraw obrony cywilnej, wojskowych i przeciwpożarowych (OCWP)

Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych i przeciwpożarowych (OCWP) tel. (63) 279 40 64


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

1. sprawy obronne, zarządzania kryzysowego, akcji kurierskiej, wojskowe, w tym:

a) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
b) współdziałania z organami wojskowymi,
c) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru ewidencji,
d) tworzenie formacji obrony cywilnej i zaopatrywanie jej w sprzęt i środki oraz odpowiednia ich konserwacja i ewentualna wymiana,
e) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
f) świadczeń na rzecz obrony,
g) prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem dokumentów powołania żołnierzom rezerwy- akcja kurierska,
h) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania oraz alarmowania oraz wykrywania skażeń,
i) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy i reagowania kryzysowego,
j) ochrony przed różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi,

2. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3. ochrony przeciwpożarowej,

a) prowadzenia ewidencji OSP,
b) nadzorowanie ochrony przeciwpożarowej i współpraca z jednostkami OSP i ich zarządami w zakresie zaopatrzenia OSP w środki techniczne i materiały do wykonywania zadań, a także w utrzymaniu sprzętu, jego konserwacji, zakupami i rozliczeniem,
c) organizacja szkoleń OSP i zawodów,
d) udzielanie pomocy administracyjno - biurowej na rzecz jednostek OSP,

4. sprawy zbiórek publicznych i zgromadzeń,

5. postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
b) przyjmowania obwieszczeń,

6. koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
7. ewidencja i rozliczanie kart pojazdów,
8. prowadzenie spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów,
9. wydawanie zaświadczeń o objęciu ubezpieczeniem rolników, zgodnie z posiadanymi dokumentami w archiwum zakładowym.