Stanowisko do spraw obsługi Centrum Informacji (OC)

Stanowisko ds. obsługi centrum informacji (OC) tel. (63) 279 40 60


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. udzielanie interesantom informacji w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Urząd,
 2. wydawanie druków wniosków właściwych dla spraw realizowanych przez Urząd,
 3. dokonywanie weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów składanych przez Klienta,
 4. przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych, wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów,
 5. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu, obsługa poczty elektronicznej, faksu i centrali telefonicznej,
 6. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 7. ewidencja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 8. przechowywanie kluczy zapasowych do pomieszczeń urzędu, ewidencja i przydział kluczy,
 9. realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwkradzieżową budynku Urzędu Gminy,
 10. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 11. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 12. analizy kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 13. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 14. wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i pilnowanie terminów dotyczących czasu ekspozycji ogłoszeń,
 15. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 16. prowadzenie księgi inwentarzowej,
 17. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 18. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 19. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 20. wykonywanie zadań obronnych.