Stanowisko do spraw obsługi rady i jej organów (OG)

Stanowisko ds. obsługi rady i jej organów (OG) tel. (63) 279 40 81


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:
 
Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przygotowanie informacji o działaniach Rady Gminy w okresach międzysesyjnych,
3) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji, zebrań i spotkań,
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
8) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
9) prowadzenie rejestru i przechowywanie zarządzeń Wójta,
10) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
11) przekazywanie uchwał Rady i zarządzeń Wójta Gminy organom nadzoru,
12) zamieszczanie uchwał i zarządzeń w edytorze aktów prawnych,
13) organizowanie szkoleń radnych i członków Rady,
14) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od radnych Rady Gminy,
15) naliczanie diet i rozliczanie podróży służbowych radnych,
16) realizacja zadań związanych z przyznawaniem przez radnych stypendium dla uczniów w ramach Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego,
17) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacja i obsługa zebrań wiejskich,
18) wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów, referendum, ławników i sołtysów,
19) realizacja obowiązków nałożonych na Gminę w zakresie dostępu do informacji publicznej, w tym:
  • wykonywanie funkcji „Administratora Biuletynu Informacji Publicznej"
  • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
20) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
21) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,
22) współpraca ze związkami i spółdzielniami,
23) sporządzanie sprawozdania z działalności lobbingowej,
24) przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
25) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
26) wykonywanie zadań obronnych.