Stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych (OS)

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych (OS) tel. (63) 279 40 64


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do urzędu,
 2. prowadzenie archiwum zakładowego,
 3. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem,
 4. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 5. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 6. zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen pracowników,
 7. ewidencja wyjazdów służbowych (delegacji),
 8. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 10. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 11. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 12. przekazywanie danych do naliczania odpisów na ZFŚS,
 13. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 14. ewidencja czasu pracy pracowników,
 15. kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,
 16. okresowa analiza stanu bhp,
 17. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 18. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 19. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiska pracy,
 20. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 21. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 22. składanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienie pracowników publicznych, interwencyjnych i stażystów,
 23. realizowanie funkcji Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
 24. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac nakazanych wyrokiem bądź postanowieniem sądu,
 25. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 26. wykonywanie zadań obronnych.