Stanowisko do spraw kultury (OK)

Stanowisko do spraw kultury (OK) tel. (63) 279 40 81


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawa dotyczących prowadzonych zagadnień, w szczególności:

 1. planowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 2. opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i innych wydarzeń artystycznych na rok kalendarzowy,
 3. opracowanie planu funkcjonowania Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych oraz świetlic wiejskich,
 4. współdziałanie ze szkołami i innymi podmiotami (m.in. biblioteką, stowarzyszeniami) w zakresie rozwoju kultury,
 5. planowanie i organizowanie uroczystości okolicznościowych, imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych (np. Dzień Kobiet, Zawody Konne, Dożynki),
 6. bezpośredni udział w imprezach kulturalnych i artystycznych,
 7. promocja i upowszechnianie wszelkich wydarzeń kulturalnych (m.in. zaproszenia, plakaty, ulotki, regulaminy konkursów),
 8. wnoszenie nowych inicjatyw i pomysłów w kwestiach upowszechniania i rozwoju kultury w Gminie,
 9. współpraca z zarządami i gospodarzami świetlic wiejskich,
 10. prowadzenie dokumentacji działalności kulturalnej (rejestr udostępniania WCLA, regulaminy, protokoły, sprawozdania, informacje do prasy, foto-kronika, plakaty itp.),
 11. przekazywanie informacji mediom o planowanych imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych,
 12. powiadamianie przełożonych o wszystkich istotnych zdarzeniach mających związek z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności oraz świetlic wiejskich, ich stanem oraz wyposażeniem,
 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
 14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności, świetlic wiejskich, miejsc rekreacji oraz placów zabaw, w tym m.in. utrzymanie i kontrola wyposażenia, przeglądy budowlane i pozostałe wynikające z przepisów prawa,
 15. współpraca w organizowaniu imprez i festynów w sołectwach,
 16. prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów (w tym stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, podręczniki dla uczniów, stypendia naukowe i sportowe),
 17. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 18. rozwój inicjatyw lokalnych,
 19. promocja wsi i Gminy,
 20. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny Gminy Turek,
 21. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 22. wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz bezpośredniego przełożonego.