Stanowisko do spraw oświaty i zdrowia - Kierownik Referatu (OZ)

Stanowisko do spraw oświaty i zdrowia - Kierownik Referatu (OZ) tel. (63) 279 40 81


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. nadzór i kierowanie Referatem Oświaty, Kultury i Zdrowia,
 2. przygotowanie dokumentów do zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 3. kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 4. przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 5. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 6. udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół,
 7. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki dzieciom do lat 3,
 8. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem dzieciom w wieku 3-6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,
 9. zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci, uczniów oraz opieki (w tym dzieci niepełnosprawnych) do i ze szkoły, w tym: organizacja pracy kierowców i opiekunów,
 10. przygotowanie do powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwołania z tych stanowisk,
 11. przygotowanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 12. przygotowanie dokumentów do zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli,
 13. prowadzenie akt osobowych dyrektorów,
 14. tworzenie i utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacje zakładów opieki zdrowotnej,
 15. zwalczanie chorób zakaźnych,
 16. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m. in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawanie im statutów oraz zapewnianie bibliotekom właściwych warunków działania, 
 17. organizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz półkolonii,
 18. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
 19. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
 20. nadzorowanie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów,
 21. prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych, publicznych, dla żłobków i klubów dziecięcych,
 22. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 23. prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 24. prowadzenie ewidencji placówek oświatowych i placówek kultury,
 25. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
 26. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp w prowadzonych szkołach,
 27. organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców,
 28. prowadzenie spraw związanych z dostawą paliw do pojazdów będących własnością gminy,
 29. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 30. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 31. wykonywanie zadań obronnych.