Stanowisko do spraw sportu (OS)

Stanowisko do spraw sportu (OS)


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawa dotyczących prowadzonych zagadnień, w szczególności:

 1. opracowywanie corocznie kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych,
 2. rozwój działalności sportowej adresowanej do różnych grup wiekowych,
 3. prowadzenie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej,
 4. współpraca ze szkołami, klubami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez sportowych i promocji aktywności fizycznej,
 5. organizowanie imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych,
 6. prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych,
 7. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiektach sportowych Gminy,
 8. dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć sportowo - rekreacyjnych,
 9. prowadzenie dokumentacji działalności sportowo - rekreacyjnej (rejestr udostępniania sali sportowej oraz innych obiektów sportowych, regulaminy, protokoły, sprawozdania, informacje do prasy, foto-kronika, plakaty itp.),
 10. przekazywanie informacji mediom o planowanych imprezach i przedsięwzięciach sportowo - rekreacyjnych,
 11. promocja i rozwój wolontariatu,
 12. promocja Gminy poprzez działania na Orlikach i pozostałych obiektach sportowych w Gminie,
 13. animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w sposób aktywny,
 14. przygotowywanie harmonogramu korzystania z sali sportowej oraz boisk sportowych,
 15. przygotowywanie umów z korzystającymi z sali sportowej, pobieranie opłat za korzystanie z sali, sporządzanie zestawień miesięcznych,
 16. udostępnianie sali sportowej korzystającym,
 17. dbanie o dobry stan sali sportowej oraz innych obiektów sportowych na terenie Gminy,
 18. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sali sportowej oraz innych obiektów sportowych, w tym m.in. utrzymanie i kontrola wyposażenia, przeglądy budowlane i pozostałe wynikające z przepisów prawa,
 19. współpraca w organizowaniu imprez i festynów sportowo - rekreacyjnych w sołectwach,
 20. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 21. wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy oraz bezpośredniego przełożonego.