Zastępca Wójta (ZW)

Zastępca Wójta (ZW)


Zastępca Wójta - Katarzyna Skotarek

tel. (+48 63) 279 40 71Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu podczas nieobecności Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
  2. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
  3. przejmowanie zadań i kompetencji Wójta pod jego nieobecność,
  4. przejmowanie zadań i kompetencji Wójta w przypadku przemijającej przeszkodyw wykonywaniu zadań i kompetencji,
  5. uczestniczenie z głosem doradczym w sesjach,
  6. składanie sprawozdań z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszczaz wykonywaniu uchwał rady, pod nieobecność Wójta,
  7. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta (niezastrzeżonew kompetencjach przewodniczącego Rady Gminy oraz Rady Gminy).