Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - c


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Turek: Nr XLV/293/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.10.2019 r. do 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 32 w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 29 o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turek z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


WÓJT GMINY TUREK
/-/ KAROL MIKOŁAJCZYKOd dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego mając na względzie opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A" oraz  o możliwości składania uwag do w/w projektu informuję:
1. złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Wójta Gminy Turek;
2. administratorem podanych danych osobowych w uwadze jest Wójt Gminy Turek z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe;
5. podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbiorcą danych osobowych w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A" jest mgr inż. arch. Aleksandra Wojciechowska, ul. Flisacka 20, 62-510 Konin;
6. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania;
9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
10. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Ewa Galińska - e-mail: inspektor@osdidk.pl


Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko