Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko t. j. Dz. U. 2020 r. poz.283 ze zm.) w związku uchwałami Rady Gminy Turek: Nr XXXV/213/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz Nr XL/253/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębie Obrzębin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.07.2020 r. do 29.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 32 w godzinach od 8:30 do 15:30. Z projektem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne".

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15.07.2020 r. o godzinie 14:00, w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w pokoju nr 29.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turek z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Turek znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek w zakładce „Ochrona danych osobowych".

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko