Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A

Uchwała Nr XIX/110/20
Rady Gminy Turek

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Turek Nr XLV/293/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Stwierdza się, że „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A” nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.

2. Uchwala się „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A”, zwaną dalej planem.

§ 2. Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) symbole terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) granica terenu ochrony konserwatorskiej;

7) krzyż przydrożny.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych przepisów, są oznaczeniami informacyjnymi: oznaczenie drogi gminnej przylegającej do granic obszaru; oznaczenia dróg powiatowych przylegających do granic obszaru; oznaczenie drogi wojewódzkiej znajdującej się w pobliżu obszaru; oznaczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków; pas technologiczny wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia; pas technologiczny wzdłuż linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice obszaru objętego planem biegnące na rysunku planu wzdłuż linii rozgraniczających należy traktować, jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, określające jego przeznaczenie; terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia; nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że nie należy sytuować obiektów budowlanych przed nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych; dopuszcza się przed wskazanymi w planie liniami zabudowy od strony dróg publicznych i wewnętrznych: remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych o ile nie spowoduje to zbliżenia obiektu do drogi, lokalizację podziemnych obiektów budowlanych, napowietrznych linii i urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, stacji redukcyjnych gazu, dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy do 1,5m wyłącznie takich elementów budynku jak: balkon, wykusz, schody, pochylnia, rampa, taras, wiatrołap, oraz detali wystroju architektonicznego budynku w szczególności takich jak gzyms, okap dachu, rynna; obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, przy której należy zlokalizować elewację budynku z zachowaniem aktualnej styczności elewacji lub zachowując styczność wynoszącą minimum 30% szerokości działki; koronie murów – najwyżej położona linia krawędzi ściany zewnętrznej budynku;  obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, która w szczególności służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, infrastrukturę teletechniczną a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, stacje gazowe, urządzenia melioracji; urządzeniu pomocniczym - ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa; pasie technologicznym linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zasad kształtowania zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu

§ 5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenia terenu, przyporządkowując im wskazany obok symbol przeznaczenia:

1) UMN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;

2) U – tereny zabudowy usługowej;

3) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 6. 1. Obiekty obsługi technicznej można realizować na terenie w sposób zgodny z przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego. Zakazuje się umieszczania naziemnych obiektów obsługi technicznej przed obowiązującą linią zabudowy na terenie oznaczonym symbolem U.

2. Dopuszcza się na obszarze objętym planem lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, określonych niniejszym planem oraz zgodnie z punktem 1.

§ 7. Zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów publicznych, w szczególności obiektów obsługi technicznej oraz urządzeń pomocniczych. 

§ 8. 1. Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrzegać zdefiniowanych oraz wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi lub w odległości 1,5 m od tych granic.

Rozdział 3.
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, ochrony zbiorników wód podziemnych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych, terenów górniczych

§ 9. 1. Tereny objęte planem położone są poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), w szczególności: tereny objęte planem nie podlegają obszarowym formom ochrony przyrody.

2. Dla terenów objętych planem brak rekomendacji i wniosków planu zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczących ochrony krajobrazu.

3. Tereny objęte planem znajdują się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 151 Turek – Konin - Koło który jest zbiornikiem wód kredowych. W celu ochrony obszarów GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.

4. Tereny objęte planem nie znajdują się w strefach ochronnych ujęć wody, nie znajdują się
w strefach ochronnych wód otwartych, nie znajdują się w obrębie udokumentowanych złóż, nie są zaliczone do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się na terenach górniczych, nie są zagrożone powodzią.

§ 10. 1. Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

2. Na obszarze planu nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności działalność na obszarze planu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

3. Na terenach objętych planem oznaczonych symbolami UMN oraz U zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko poza sieciami infrastruktury technicznej.

4. Na wszystkich terenach objętych planem zakazuje się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

5. Na wszystkich terenach objętych planem ustala się zakaz lokalizacji zakładów
o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

6. Tereny oznaczone symbolem UMN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

§ 11. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

1) odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z przepisami prawa miejscowego w szczególności z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

2) zakazuje się na terenie planu tworzenia składowisk odpadów, lokalizacji instalacji do zbierania, przetwarzania, recyklingu, unieszkodliwiania, składowania i magazynowania odpadów;

3) masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy zagospodarować  w ramach własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w sposób nie powodujący przekroczeń wymaganych dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi.

Rozdział 4.
Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej oraz kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. Na terenie objętym planem oznaczonym symbolem U znajduje się karczma
z wozownią z 2 ćw. XIX w., wpisana do rejestru zabytków Nr rej. A-38/411 z dnia 21.01.1954 r. Dla budynku wpisanego do rejestru zabytków obowiązują wymogi przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

2. Ustala się ochronę konserwatorską dla części terenu oznaczonego symbolem U. Na terenach objętych ochroną wymagane jest postępowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) Na terenach tych ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, zakaz lokalizacji przed obowiązującą linią zabudowy naziemnych obiektów obsługi technicznej.

3. Na terenie U znajduje się ogrodzony krzyż przydrożny, który obejmuje się ochroną konserwatorską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) Dopuszcza się remont i odbudowę obiektu.

4. Na terenach objętych planem nie planuje się obszarów przestrzeni publicznych definiowanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 5.
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13. Dopuszcza się na terenach objętych planem prowadzenie publicznych sieci infrastruktury technicznej w tym przez tereny funkcjonalne przeznaczone pod zabudowę, poza lokalizacją naziemnych obiektów obsługi technicznej przed obowiązującą linią zabudowy na terenie U. 

§ 14. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1) Na sieciach infrastruktury podziemnej nie można wykonywać nasadzeń zieleni, nasadzeń zieleni wysokiej nie można wykonywać także bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi.

2) Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

3) Ustala się szerokość pasów technologicznych linii elektroenergetycznych w strefie 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV; Miejsca dostępne dla ludności oraz tereny przeznaczone pod zabudowę należy wyznaczyć wyłącznie na terenie, na którym nie są przekroczone dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego określone w przepisach odrębnych; W granicach pasów technologicznych obowiązują także przepisy odrębne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz normy; Tereny należy zagospodarować z uwzględnieniem tych przepisów lub należy zmienić przebieg linii elektroenergetycznej; Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu istnienia linii energetycznych napowietrznych;

4) Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

5) Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030);

6) Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej; Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz gdy pozwalają na to przepisy odrębne dopuszcza się odprowadzanie ścieków w sposób dopuszczalny przez przepisy odrębne;

7) Wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) W przypadku przeznaczania pod zabudowę gruntów zmeliorowanych należy przeprojektować
i przebudować urządzenia drenarskie; Wszelkie inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych i zdrenowanych powinny być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych; Realizacja inwestycji na terenach, na których występują urządzenia melioracji wodnych wymaga postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);

9) Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją; W zakresie ogrzewania należy stosować ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

10) Dla sieci gazowych, przyłączy, stacji gazowych należy zachować strefy kontrolowane określone w przepisach odrębnych.

§ 15. Na terenach objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) Potrzeby parkingowe należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;

2) Należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, 2 miejsca postojowe dla pracowników na każde 10 osób zatrudnionych, oraz dodatkowo jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych oraz jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 60 m² powierzchni użytkowej w innych obiektach usługowych;

3) Miejsca postojowe na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wykonać w ilości zgodnej z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 ze zm.).

§ 16. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

2. Obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić z przyległych do terenów dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

3. Obsługa komunikacyjna terenów możliwa jest za pośrednictwem istniejących i projektowanych zjazdów. Zjazdy należy wykonywać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Rozdział 6.
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 17. 1. Nie ustala się na obszarze planu obowiązku przeprowadzania scaleń.

2. W przypadku prowadzenia procedury scalania i podziału na podstawie przepisów odrębnych parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału dla terenów U oraz UMN:

a) minimalna powierzchnia działki – 25 m²;

b) maksymalna powierzchnia działki – 3000 m²;

c) minimalna szerokość frontu działki – 5 m;

d) maksymalna szerokość frontu działki – 40 m;

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 60 do 90.

Rozdział 7.
Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 18. Należy zachować ustaloną planem kompozycję przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy oraz gabarytami obiektów. Na terenie planu nie projektuje się akcentów architektonicznych ani dominant urbanistycznych.

§ 19. Nie planuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, poza możliwością ich wykorzystywania w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 8.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczonych symbolami: 1UMN, 2UMN, 3UMN, 4UMN, 5UMN

§ 20. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami: 1UMN, 2UMN, 3UMN, 4UMN, 5UMN przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

§ 21. Na terenach oznaczonym symbolami przeznaczenia 1UMN, 2UMN, 3UMN, 4UMN, 5UMN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) Dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

a) maksymalna wysokość budynków – 9,5 m;

b) maksymalna wysokość budowli – 10,5 m;

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;

d) wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,01 do 0,6;

2) Ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe, lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci dachowych wynoszących od 10 do 50;

3) Ustala się możliwość lokalizacji na jednej działce budowlanej maksymalnie:

a) jednego budynku usługowego lub

b) jednego budynku mieszkalno-usługowego i jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo-garażowego lub

c) jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usługowego i jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo-garażowego lub

d) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo-garażowego.

Rozdział 9.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U

§ 22. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.

§ 23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U obowiązują ustalenia ogólne
w zakresie ochrony konserwatorskiej zawarte w § 12, ponadto ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

2) Dla każdej działki budowlanej obowiązuje:

a) maksymalna wysokość budynków – 7,0 m;

b) maksymalna wysokość budowli – 4,0 m;

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5%;

d) wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,01 do 1,0;

e) na terenie objętym ochroną konserwatorską ustala się dachy dwuspadowe usytuowane kalenicowo do drogi gminnej 663565P, o kątach nachylenia połaci dachowych wynoszących od 45 do 50, pokryte dachówką ceramiczną lub blachą na rąbek stojący lub papą, ustala się maksymalną wysokość budynków do korony murów - 3,5 m;

f) poza terenem objętym ochroną konserwatorską ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe, lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci dachowych wynoszących od 10 do 50.

Rozdział 10.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW

§ 24. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem KDW przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

§ 25. Szerokość w liniach rozgraniczających wyznaczona zgodnie z rysunkiem planu. Do 100% terenu można utwardzić.

Dział III.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 11.
Ustalenia końcowe

§ 26. Wejście w życie planu powoduje utratę mocy uchwały Nr XLIII/236/13Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część "A" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 233) w granicach obszaru objętego planem.

§ 27. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 29. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

 

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:

Lista wiadomości