Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka

 

Uchwała Nr XLIII/235/13
Rady Gminy Turek

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek (uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8  listopada 2010 r.).

2. Plan obejmuje obszar 31,74ha.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1  - rysunek planu, opracowany w skali 1:2000 i zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenów w obrębie Warenka", stanowiący część graficzną planu, zwany dalej „rysunkiem";

2) załącznik Nr 2  - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy w Turku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3  - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy w Turku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie teren i obszar górniczy, teren eksploatacji powierzchniowej i infrastruktury technicznej zakładu górniczego, oznaczony na rysunku symbolami PG-EP, IT.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) następujące warunki postępowania z odpadami:

a) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,

b) odpady należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach,

c) wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami z zakresu ochrony środowiska,

d) odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia na zasadach określonych przepisami odrębnymi;

2) w zakresie ochrony przed hałasem konieczność stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych obniżających poziom hałasu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) lokalizację mas ziemnych i skalnych przemieszczanych w granicach wyrobiska w związku z wydobywaniem węgla brunatnego na zwałowisku wewnętrznym. Sposób zwałowania przemieszczanych mas skalnych oraz ukształtowania wierzchowiny zwałowiska określa projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9  czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163 poz. 981 z późn. zm.). Po zazwałowaniu teren należy zrekultywować zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji;

4) wykorzystanie zbędnych mas ziemi, powstających podczas realizacji inwestycji budowlanych, do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę;

5) wykonanie systemu barier studni zewnętrznych oraz współdziałających studni wewnętrznych w celu odwodnienia poziomu nadkładowego i odprężenia poziomu powęglowego;

6) kierowanie do cieków podstawowych i zbiorników wód studziennych z bariery zewnętrznej i wewnętrznej;

7) w zakresie wód opadowych, roztopowych oraz resztkowych ujmowanych w pompowniach spągowych, kierowanie ich do ciągów podstawowych po oczyszczeniu w osadniku do jakości wymaganej przepisami odrębnymi;

8) w zakresie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, obowiązek oczyszczenia ich do jakości wymaganej przepisami odrębnymi przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi;

9) stosowanie na każdym etapie eksploatacji odkrywki środków ograniczających emisję pyłu.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek wstrzymania robót i niezwłocznego powiadomienia odpowiednich organów ochrony zabytków w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. 1. Na terenie i obszarze górniczym, terenie eksploatacji powierzchniowej i infrastruktury technicznej zakładu górniczego, oznaczony na rysunku symbolami PG-EP, IT ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego i infrastruktury technicznej zakładu górniczego;

2) zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) prawo realizacji budowli, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej niezbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego i innej infrastruktury technicznej nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym;

4) prawo rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej kolidujących z przeznaczeniem podstawowym;

5) obowiązek prowadzenia ruchu zakładu górniczego na podstawie planu ruchu zgodnie z zasadami techniki górniczej;

6) po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego, możliwość zmiany sposobu użytkowania lub rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej zbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego i rekultywację zgodnie z decyzją o ustaleniu kierunków rekultywacji.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

1) przynależność terenu objętego opracowaniem do obszaru górniczego „Adamów" -decyzja Ministra Górnictwa i Energetyki Nr VMF/3045/61 z dnia 12.07.1961 r;

2) przynależność terenu objętego opracowaniem do terenu górniczego „Adamów - Koźmin" utworzonego decyzjami MOŚZNiL nr DG/e/WL/487/4838/98 z dn. 18.11.1998 r. oraz DGe/WL/487/4473/99 z dn. 28.09.1999 r.

§ 10. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania w sprawie scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i rozbudowywanych sieci elektroenergetycznych;

2) zaopatrzenie w wodę z istniejących i rozbudowywanych sieci wodociągowych;

3) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się dopuszczalnymi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii;

4) lokalizację instalacji i urządzeń, wkomponowanych w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

5) dopuszczenie rozbiórki dróg kolidujących z eksploatacją węgla brunatnego w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

6) rozebranie i odbudowanie wszystkich instalacji i urządzeń, kolidujących z eksploatacją węgla brunatnego i trasą odstawy po nowej trasie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) wykonanie skrzyżowań nowych linii elektroenergetycznych niezbędnych do funkcjonowania zakładu górniczego z istniejącymi instalacjami napowietrznymi lub podziemnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na warunkach ustalonych z właścicielem instalacji;

8) obowiązek uzgodnienia z administratorem urządzeń melioracyjnych ich ewentualnej rozbiórki lub przebudowy;

9) dopuszczenie realizacji w granicach obszaru objętego planem realizacji infrastruktury technicznej, technologicznej i komunikacyjnej niezbędnej do wykonywania działalności zakładu górniczego i infrastruktury celu publicznego;

10) przy realizacji inwestycji należy uwzględnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów;

11) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez zewnętrzny układ komunikacyjny.

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie określa się innych niż dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 15. Dla obszaru objętego planem ustala się 30% stawki opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ Edward Kończak
 
 
Załączniki:jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=232


Lista wiadomości