Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowa na działkach nr 514, 515/2, 515/4


Uchwała Nr XXXII/204/02 Rady Gminy Turek, z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowa na działkach nr 514, 515/2, 515/4

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 40 poz. 1154

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-40-2002

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko