Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzębin na działkach nr 71/2, 71/3, 71/4, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2


Uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2003 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzębin na działkach nr 71/2, 71/3, 71/4, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 193 poz. 3589

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-193-2003

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko