Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w miejscowości Obrzębin


Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Turek z dnia 2 czerwca  2011 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w miejscowości Obrzębin

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 265 poz. 4210

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4210&book=265

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko