Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwał: Nr XXXV/213/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz Nr XL/253/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębie Obrzębin obejmujących obszary określone na mapach stanowiących załączniki graficzne do tych uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. na piśmie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko