Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2019 r.

Turek, dnia 19 listopada 2019 r.

GKI-GP.6733.25.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Obrębizna, gmina Turek.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk