Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2019 r.

Turek, dnia 18 października 2019 r.

GKI-GP.6733.26.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 143/21, 205, 145/27, 145/10, 150/2, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 3 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk