Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 23 grudnia 2019 r.

Turek, dnia 23 grudnia 2019 r.

GKI-GP.6733.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 408/1, 405/1 obręb Chlebów, działkach o nr ewid. 25/1, 70/1, 67/1, 56/1, 41, 160, 159/3, 154/3, 129 obręb Warenka, działkach o nr ewid. 484, 482/2, 508/2, 488, 500, 487/2, 493/2, 496/2 obręb Pęcherzew, gmina Turek.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk